Algemene voorwaarden Vacaturewand

Tot stand gekomen op 14 maart 2018.

Algemene Voorwaarden Vacaturewand, gevestigd aan Bijlmerdreef 1409, 1103 SC, te Amsterdam, ingeschreven bij de KvK onder nummer 70003742.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden:                     De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Vacaturewand:                               Vacaturewand, ingeschreven bij de KvK onder nummer 70003742.

Bedrijf:                                              De Opdrachtgever handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument:                                      De Opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Dienst:                                               Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Vacaturewand voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.

Honorarium:                                   De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Opdrachtgever is overeengekomen.

Opdracht:                                         De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Opdrachtgever:                              Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Opdrachtgever wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Overeenkomst:                                     Elke overeenkomst gesloten tussen Vacaturewand en de Opdrachtgever.

Artikel 1         Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en Overeenkomst gesloten tussen Vacaturewand en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Vacaturewand, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Vacaturewand en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Vacaturewand zijn overeengekomen.

Indien Vacaturewand niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Vacaturewand in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2         Aanbiedingen

Aanbiedingen worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle aanbiedingen van Vacaturewand zijn geldig gedurende de periode die in de aanbieding is opgenomen. De aanbieding vervalt wanneer deze termijn is verlopen.

Vacaturewand kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Vacaturewand daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Vacaturewand anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Vacaturewand niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3         Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding van Vacaturewand.

Artikel 4         Duur overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 5         Beëindiging overeenkomst

Vacaturewand en de Opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.

Zowel Vacaturewand als de Opdrachtgever kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, opzeggen.

Artikel 6         Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Vacaturewand de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Vacaturewand zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Vacaturewand de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal Vacaturewand daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Vacaturewand proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

Vacaturewand zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Vacaturewand kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Vacaturewand zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 7         Uitvoering overeenkomst

Vacaturewand zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Vacaturewand heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Vacaturewand heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Vacaturewand het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is Vacaturewand niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Vacaturewand het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Vacaturewand.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Vacaturewand het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 8         Advertenties

De Opdrachtgever in de hoedanigheid van Bedrijf heeft na registratie het recht om op de Website advertenties te plaatsen. Voor het plaatsen van advertenties brengt Vacaturewand geen kosten in rekening. Opdrachtgevers maken gratis gebruik van de Website door advertenties te plaatsen. Indien de Opdrachtgever zelf opzoek gaat in de database dan zal hij een vergoeding moeten voldoen.

Vacaturewand kan op verzoek van de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Bedrijf een advertentie extra laten opvallen. Vacaturewand brengt hiervoor extra kosten in rekening.

Vacaturewand is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie van de advertenties. De advertenties zijn afkomstig van de Opdrachtgevers. Opdrachtgevers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de inhoud en informatie van hun advertenties.

De Opdrachtgever garandeert dat de door hem verstrekte informatie en de inhoud van de advertentie juist, volledig en niet onrechtmatig is. De Opdrachtgever garandeert daarnaast dat de door hem verstrekte informatie en de inhoud van de advertentie niet:

 • in strijd is met de wetgeving;
 • een pornografisch, erotisch karakter heeft of naar een locatie verwijst met een pornografische inhoud;
 • een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud;
 • discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging;
 • illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst.

Vacaturewand is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Vacaturewand is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Vacaturewand kenbaar behoorde te zijn.

Om gebruik te kunnen maken van het online platform dient de Opdrachtgever een account aan te maken. Om een account aan te maken dient de Opdrachtgever een e-mailadres op te geven met wachtwoord. De Opdrachtgever is na het aanmaken van een account gerechtigd om zijn persoonlijke gegevens in te vullen.

De Opdrachtgever beheert zijn account en kan deze naar eigen wens zelf in te richten.

Na registratie kan de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Bedrijf vacatures plaatsen op het platform. De Opdrachtgever ontvangt direct bericht wanneer de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument op een vacature heeft gereageerd/gesolliciteerd.

De Opdrachtgever in de hoedanigheid van Bedrijf kan aan sollicitanten vragen om een realtime videogesprek te houden. De Opdrachtgever in de hoedanigheid van Bedrijf dient hiervoor een vergoeding te voldoen ten behoeve van Vacaturewand.

Vacaturewand draagt zorg voor het videoconferencing systeem waarin de Opdrachtgever en de sollicitant een ruimte krijgen om het realtime videogesprek te kunnen voeren. De toegewezen ruimte wordt beschikbaar gesteld voor 60 minuten op de door de Opdrachtgever aangegeven datum en tijdstip.

Het is niet toegestaan om de inloggegevens aan derden te verstrekken en/of om de inloggegevens van een derden te gebruiken.

Indien er door middel van een vacature/cv op Vacaturewand succesvol een kandidaat in dienst is getreden in de organisatie van de Werkgever, vragen wij de Werkgever een eenmalige vergoeding te voldoen jegens Vacaturewand. Dit is een bedrag van €50,-. De vergoeding dient middels een banktransactie overgemaakt te worden op de rekening van Vacaturewand: NL35INGB0008162716 met betalingskenmerk: “Vergoeding kandidaat: (Voor- en achternaam kandidaat)”

Vacaturewand is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en/of informatie die op de profielpagina van de Opdrachtgever is geplaatst.

 

Artikel 9         Inspanningsverbintenis

De overeenkomst tussen Vacaturewand en de Opdrachtgever leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverplichting. Vacaturewand garandeert derhalve dat de door zijn verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en deugdelijk worden uitgevoerd.

Artikel 10       Honorarium

Ten aanzien van de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument zijn het Honorarium en/of de tarieven in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Ten aanzien van de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Bedrijf zijn het Honorarium en/of tarieven in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De prijzen zijn exclusief eventuele administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Vacaturewand.

Van alle bijkomende kosten zal Vacaturewand tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.

Artikel 11       Wijziging honorarium

Indien Vacaturewand bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is Vacaturewand gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Vacaturewand het voornemen heeft het Honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Vacaturewand rustende verplichting ingevolge de wet;
 • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • Vacaturewand alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Vacaturewand zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. Vacaturewand zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 12       Uitvoeringstermijnen

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door Vacaturewand opgegeven termijn.

Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Artikel 13       Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Vacaturewand aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.

Betaling geschiedt vooraf.

De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Vacaturewand en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Vacaturewand onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14       Incassokosten

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Vacaturewand, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Vacaturewand, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Vacaturewand pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Vacaturewand de Opdrachtgever na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 15       Opschorting en ontbinding

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft Vacaturewand het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of is Vacaturewand bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Voorts is Vacaturewand bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

– na het sluiten van de Overeenkomst Vacaturewand omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen;
– de Opdrachtgever een betalingsachterstand van meer dan twee maanden heeft;
– de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op zijn eigendom.

Ontbinding geschiedt schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Vacaturewand op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 16       Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Vacaturewand of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Vacaturewand geen invloed kan uitoefenen en waardoor Vacaturewand niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Vacaturewand in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

Artikel 17       Onderzoek en reclame

De Opdrachtgever is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen vijf dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen vijf dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan Vacaturewand gemeld te worden.

Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen vijf dagen na ontdekking ervan aan Vacaturewand gemeld te worden.

Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Opdrachtgever Vacaturewand binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

Artikel 18       Aansprakelijkheid

Vacaturewand is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Vacaturewand. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

 • materiële schade aan de eigendommen van de Opdrachtgever;
 • redelijke kosten, die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

Vacaturewand is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever.

Vacaturewand is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Vacaturewand is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Vacaturewand kenbaar behoorde te zijn.

Vacaturewand is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

Indien Vacaturewand aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Vacaturewand beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld.

De Opdrachtgever dient de schade waarvoor Vacaturewand aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan Vacaturewand te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Vacaturewand vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 19       Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Vacaturewand voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

Indien Vacaturewand uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Vacaturewand zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Vacaturewand en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 20       Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Vacaturewand en de door Vacaturewand (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 21       Intellectuele eigendom

Vacaturewand behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Vacaturewand behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 22       Privacy en cookies

De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan Vacaturewand verstrekt, zal Vacaturewand zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Vacaturewand mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Bij het bezoeken van onze website kan Vacaturewand informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die Vacaturewand verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Vacaturewand gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Vacaturewand zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Vacaturewand niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Opdrachtgever gaat akkoord dat Vacaturewand de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

Vacaturewand behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Opdrachtgever geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 23       Nieuwsbrief

De Opdrachtgever kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief houdt de Opdrachtgever op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

De Opdrachtgever ontvangt de nieuwsbrief per mail.

De Opdrachtgever kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Opdrachtgever zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 24       Wijziging algemene voorwaarden

Vacaturewand heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

Vacaturewand zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 25       Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Vacaturewand partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

Artikel 26       Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 70003742.

VACATUREWAND

KvK-nummer: 70003742
IBAN: NL35INGB0008162716
BTW-nummer: NL858099664B01

 

Newsletter